henriette-christianse

Egmontfondet gir 37,8 millioner kroner til flyktningebarn

24.05.2016

Egmontfondet gir 37,8 millioner norske kroner for å bidra til en god start på livet for flyktningebarn i Norge og Danmark

Fondet øremerker i løpet av de neste to årene 37,8 millioner norske kroner til nyankomne flyktningbarn for å sikre dem en best mulig start på sitt nye liv.

Norge og Danmark står midt i en historisk flyktningkrise. En stor del av flyktningene som kommer hit er barn. Tallet er nesten tjuedoblet de siste seks årene, og i 2015 kom over 12 500 barn og unge mellom 0 og 18 år til våre to land. Foreløpige anslag tyder på at tallet vil fortsette å stige.

Mange av barna som har vært på flukt er preget av en rekke alvorlige sosiale, helsemessige og læringsmessige utfordringer. Samlet kan det svekke trivselen og deres evne til å lære slik at de også får problemer med inkludering i samfunnet. Det legger i sin tur press på organisasjoner rundt og ikke minst barna selv og deres nærmeste. Derfor er det behov for både kapital, kunnskap og nettverk, slik at samfunnet er godt forberedt på å håndtere situasjonen og sikre en best mulig start på livet i et nytt land for barna.

Egmontfondets bevilling over de kommende to årene målrettes nyankomne flyktningbarn og deres familier. Innsatsen vil fokusere på tiltak som gir psykososial støtte slik at flyktningbarn og familiene kan trives så godt som mulig, og det vil også bli fokusert på tiltak som skaper en god start for barna i skole og barnehage.

Mange av de nyankomne flyktningbarna faller innenfor stiftelsens målgruppe for utsatte og vanskeligstilte barn. Målrettet støtte for disse flyktningbarna er derfor en naturlig forlengelse av fondets historie. Egmontfondet har tradisjon for å hjelpe barn og unge. Det har et sterkt faglig ståsted både på det psykososiale området og når det gjelder undervisning og læring.

Henriette Christiansen, direktør for Egmontstiftelsens støtte og tilskuddsadministrasjon, sier:

-Barn og unge er sårbare under flukt og ankomst i et nytt land. Barns liv er preget av stor usikkerhet, og de er under stort psykisk press. Vi ønsker å bidra til å hjelpe barn i den akutte situasjonen og bidra til å skape en god start på livet i Danmark. Det er nødvendig, sier hun.

Fondet ønsker å ta ansvar for å løse problemer og utfordringer flyktningbarna møter, og vil katalysere et bredt samarbeid på tvers av sektorer, for et best mulig resultat.

-Vi trenger en ekstraordinær innsats og et bredt samarbeid for å finne varige løsninger for å sikre flyktningbarn en god start, sier Henriette Christiansen.

Samarbeidspartnere og tilskuddsmottakere kan være både samfunnsorganisasjoner, departementer, kommuner, forskningsinstitusjoner og offentlige institusjoner som skoler og sykehus. Støtten fokuserer på initiativer og organisasjoner som yter psykososial støtte slik at flyktningebarna raskt finner seg til rette og får tilbud som gir dem en god start både på skolen og i barnehagen.


Kontakt:
 
Steffen Fjordside, programleder i Egmont Fonden, tlf: + 45 22 60 02 54
Anna Fenger Schefte, presse- og kommunikasjonskonsulent i Egmont Fonden, tlf: + 45 30524665


Om Fonden
Egmont Fonden er en stiftelse som arbeider med medieaktiviteter og veldedig arbeid. Den veldedige visjonen er å skape et godt liv for barn og unge ved å støtte og motivere til aktiv og engasjerende deltakelse i samfunnet. Via Nordisk Film Fonden støtter vi også filmformål.
I 2015 investerte Egmont Fonden over 100 millioner kroner i arbeid for barn og unge.
Egmont Fonden er virksom i Norge og Danmark. Vi fokuserer spesielt på formål som skaper synergi mellom innsatsen i de to landene.

I veldedig arbeid for barn og unge har Egmont Fonden to innsatsområder:

  • Omsorg: Hjelp til barn og unge med å håndtere livskriser som sykdom, død, barn i fosterhjem, fengsling av en forelder, vold og skilsmisse
  • Læring: Innsatser som styrker barn og unges ønske om å lære

Nordisk Film Fonden
Nordisk Film Fonden er en uavhengig del av Egmont Fonden med egne formål og innsatsområder. Nordisk Film Fonden støtter utviklingen av talenter, og fremmer dermed gode filmfortellinger. I 2015 ble det delt ut 5 millioner kroner.

Foto: Steen Brogaard